Instalacja: ENERIS Proeco Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
Dane z zapisu monitoringu: 26/01/2023

Nazwa
substancji

Symbol

Wielkośc emisji
(średnia dobowa)

Standard emisyjny
(średnia dobowa)

Jednostka miary

Tlenek węgla

CO

6.51

50

mg/Nm3

Tlenek azotu

NOX

40.86

400

mg/Nm3

Dwutlenek siarki

SO2

1.27

50

mg/Nm3

Chlorowodór

HCl

0.0

10

mg/Nm3

Fluorowodór

HF

0.14

1

mg/Nm3

Węgiel organiczny

TOC

0.41

10

mg/Nm3

Pył

Pył

0.11

10

mg/Nm3

Dwutlenek węgla

CO2

7.04

%

Amoniak

NH3

0.0

mg/Nm3

Produkcja ciepła

205

GJ

.